Internpolicy for varsling av kritikkverdige forhold

Fra Dyreparken Wiki
Revisjon per 11. feb. 2021 kl. 10:39 av Jobb (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Trykk her for å varsle om et kritikkverdig forhold. Brukernavn: fellesbruker@dyreparken.no Passord: Dyreparken2020

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er både viktig og ønskelig, og ansatte oppfordres derfor til å si fra om slike forhold. Vi i Dyreparken ønsker å stimulere til åpenhet og et godt ytringsklima, og ønsker at alle skal kunne ta opp forhold og saker som vurderes som kritikkverdige, slik at disse kan diskuteres og få en løsning. Formålet med denne rutinene er å legge til rette for slik åpenhet og tillit, samt å gi veiledning til ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

Det bør alltid tilstrebes å løse uheldige forhold på et tidlig stadium, før de utvikler seg til varslingssaker. I de fleste tilfeller vil en samtale med nærmeste leder, eller andre med påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for saken være tilstrekkelig. Alle er pliktige å ta slike varlinger videre etter våre retningslinjer.

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Dette kan være forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med:

 • Lover og regler
 • Virksomhetens retningslinjer
 • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være forhold som kan medføre fare for liv og helse, korrupsjon, maktmisbruk, underslag, tyveri, brudd på taushetsplikt, diskriminering, m.m. For melding av trakassering/mobbing, se egen policy/rutine i gruppen Hvem kan jeg snakke med om hva? på Workplace.

Varslingsordningen er en del av ledelsens ansvarsområde. Det er et ledelsesansvar å oppklare de faktiske forhold og iverksette tiltak i forhold til kritikkverdige forhold som avdekkes ved varsling. Det overordnede ansvaret ligger hos administrerende direktør.

Hvordan varsle

Varsling skjer via HMS-systemet vårt, Avonova interaktiv. Varsling meldes inn ved å bruke https://www.avonova.no/

Brukernavn: fellesbruker@dyreparken.no

Passord: Dyreparken2020

Gå til mine hendelser og velg «legg til». Velg så avvik og fyll ut de åpne punktene. Dersom du trenger kan kan du spørre din leder eller ta kontakt med HMS.

Varsling kan også skje via telefon, ved personlig oppmøte, via e-post eller ordinær post. Det oppfordres til å varsle med fullt navn. Varslers identitet er fortrolig informasjon, men vil som hovedregel omfattes av reglene for partsinnsyn i forhold til den som varselet retter seg mot. Varsling kan også gjøres anonymt. Om man derfor velger å varsle anonymt, er det viktig at denne er detaljert og gir så mye informasjon som mulig. Varsleren vil bli ivaretatt i henhold til AML § 2-5, som verner mot gjengjeldelse ved varsling.

Arbeidstaker har i tillegg alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Varsling til offentlige myndigheter anses som forsvarlig. Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet og Miljødirektoratet.

Fremgangsmåte for mottak av varsel

Den som mottar et varsel skal sikre at følgende opplysninger er nedtegnet:

 • Hvem som varsler, evt. at det er varslet anonymt
 • Tidspunkt for når det varsles
 • Konkret hva en har observert
 • Tidsrom, ev. dato og klokkeslett for observasjonen
 • Sted for handlingen
 • Andre vitner
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker
 • Hvordan tilbakemelding vil bli foretatt
 • Navn på den som mottar varselet
 • Varsler skal attestere at dokumentasjonen gjengir korrekt det som er varslet, med mindre varsler er anonym.

Fremgangsmåte for behandling og oppfølging av varsling

Det er HMS-rådgiver som mottar alle varsler, og har ansvar for å følge opp og ta saken videre til rett ressursperson. Der det er naturlig, registreres varselet som et avvik i HMS-systemet. Varslingssaker skal håndteres konfidensielt og det skal ikke gis tilgang til opplysningene for flere enn det som er strengt nødvendig for behandling av saken.

Rett ressursperson skal undersøke grunnlaget for de påståtte kritikkverdige forhold, og vurdere disse nærmere. Hvis det er grunnlag, opprettes en sak, som skal journalføres på vanlig måte. Den/de varselet omhandler skal så snart som mulig informeres med hvilke opplysninger som er gitt og gis anledning til å gi sin versjon av saken. Dette med forbehold for saker hvor det av hensyn til den videre etterforskning er viktig at vedkommende ikke gjøres kjent med varselet. Neste steg er å beslutte og iverksette tiltak, eventuelt korrigere varslets innhold. Det skal lages en rapport med forslag til forbedringstiltak.

Når saken er ferdigbehandlet, skal varsler får en tilbakemelding, uansett sakens utfall. Dersom behandlingstiden tar lang tid skal varsler orienteres om dette. Spørsmål om innsyn er regulert i personopplysningloven m.m. Saken skal til slutt avsluttes i arkivsystemet.

Vern for varsleren mot gjengjeldelse

I henhold til aml. § 2-5 er gjengjeldelse mot arbeidstaker som har varslet i samsvar med loven forbudt. Dersom arbeidstakeren legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at gjengjeldelse har funnet sted, må arbeidsgiver bevise at gjengjeldelse ikke har skjedd. Enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av og en reaksjon på forsvarlig varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. Eksempler er oppsigelse, suspensjon, avskjed, endringer i arbeidsoppgaver, endringer i lønns- og arbeidsvilkår for øvrig, omplassering, utfrysing m.m., når dette ikke har årsak i andre forhold. Arbeidsgiver har likevel adgang til å komme med motytringer, forutsatt at dette ikke får karakter av gjengjeldelse.

Mer informasjon

For å lese mer om varsling, les mer på Arbeidstilsynets side.