Arbeidsreglement

Fra Dyreparken Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidsreglementet inngår som en del av arbeidsavtalen den ansatte signerer på, og gjelder for samtlige medarbeidere i hele konsernet dersom ikke annet er merket.

Tilsetting

Arbeidstaker får ved tilsettingen tilsendt link til arbeidsreglementet, og det er et krav at alle arbeidstakere leser gjennom reglementet før oppstart.

Arbeidstaker tilsettes av bedriftens leder eller den han gir fullmakt..

Arbeidstid og hviletid

For arbeidstakere under 18 år gjelder følgende: arbeidstiden ordnes slik at den ukentlige arbeidstiden ikke overstiger 40 timer i løpet av en periode på 1 uke eller 8 timer pr døgn, jf. Aml. §11-2(3). For øvrig vises det til vaktliste.

For arbeidstakere over 18 år gjelder følgende: arbeidstiden ordnes slik at den ukentlige arbeidstiden ikke overstiger 40 timer i løpet av en periode på 1 uke eller 9 timer pr. døgn, jf. Aml. § 10-4(2).

Arbeidstiden ordnes for øvrig innenfor rammen av gjeldende avtale og lovbestemmelser, eventuelt i samsvar med de dispensasjoner som blir gitt.

Pauseavvikling skjer etter følgende regler:

·        Arbeidstakere under 18 år har krav på pause dersom daglig arbeidstid overstiger 4,5 timer, jf. Aml. §11-5(1).  Pausen skal være på minst en halv time.

·        Arbeidstakere over 18 år har krav på pause dersom arbeidstiden overstiger 5,5 timer. Pausen skal være minst en halv time dersom den daglige arbeidstiden er på 8 timer eller mer, jf. Aml. §10-9(1).

Arbeidsgiver har mulighet til å endre timelister og/eller kansellere oppsatte vakter inntil 2 uker før oppsatt vakt, uten at arbeidstaker har krav på utbetaling av lønn for vakten.

Bestemmelsen gjelder for samtlige medarbeidere med unntak av medarbeidere som er regulert av Samarbeidsavtalen med Norsk Skuespillerforbund og Kristiansand Dyrepark.

Avlysning av vakter

Bestemmelsene om avlysning av vakter gjelder for samtlige medarbeidere med unntak av medarbeidere som er regulert av Samarbeidsavtalen med Norsk Skuespillerforbund og Kristiansand Dyrepark:

Hjemsending samme dag

Destinasjon Dyreparken tar forbehold om dårlig vær/gjestesvikt. Dette innebærer at der normal aktivitet stenges ned eller reduseres pga. værforhold/gjestesvikt, skal arbeidstaker så langt det er mulig bli omplassert/omdisponert til annet arbeid. Der omplasseringsalternativer ikke finnes, vil arbeidstaker som sendes hjem etter fremmøte kompenseres med lønn for 2 timer.

Endring/kansellering av vakter

Arbeidsgiver har mulighet til å endre timelister og/eller kansellere oppsatte vakter inntil 2 uker før oppsatt vakt, uten at arbeidstaker har krav på utbetaling av lønn for vakten.

Ved kansellering av vakter kortere enn 14 dager før vakta, utbetales lønn for 2 timer, på samme måte som lønn for hjemsending.

Kompensasjon for bortfall av vakter

Både hjemsendte arbeidstakere og arbeidstakere som får kansellert sin oppsatte vakt på forhånd grunnet værforbehold/gjestesvikt, vil så langt det er mulig gis tilbud om nye vakter i tilsettingsperioden som kompensasjon for time- og lønnsbortfall.

Sykemelding/egenmelding

Dersom du er syk, eller på annen måte forhindret fra å møte på jobb til oppsatt tid, skal du ringe (ikke bare sende melding) og si fra til din overordnede i så god tid som mulig.

Arbeidstakere som har vært fraværende på grunn av sykdom, plikter samme dag vedkommende kommer tilbake på jobb å fylle og levere egenmelding. For å få rett til å levere egenmelding må arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder, ref. Folketrygdloven §8-24.

Arbeidstaker som har vært ansatt i mindre enn 2 måneder sammenhengende, må levere sykemelding fra første dag.

Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, må arbeidstaker opptjene ny rett til å benytte egenmelding, jf. folketrygdloven § 8-24 andre ledd.

Dersom arbeidstaker har vært ansatt i mindre enn 4 uker, har arbeidstaker ikke krav på sykepenger fra arbeidsgiver, men plikter likevel å levere sykemelding fra første fraværsdag, jfr. Folketrygdloven § 8-2.

Egenmeldingsskjema finner du her.

Ferie

Ferien ordnes etter reglene i den til enhver tid gjeldende ferielov, dersom ikke annet er avtalt i kontrakten.

Utbetaling av lønn

Lønnsperioden følger kalendermåneden. Lønn utbetales etterskuddsvis den 10. i påfølgende måned.

Andre oppgjørsfrister og utbetalingsmåter kan fastsettes ved avtale etter Aml. § 14-15.

Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt:

a)     Når det er hjemlet i lov

b)     For reglementerte innskudd i pensjons- eller sykekasser

c)     Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale

d)     Fagforeningskontingent eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond når dette er fastsatt i tariffavtale.

e)     Erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført bedriften, og arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling.

f)      For øvrig frivillig trekk som er avtalt, for eksempel kantine og lignende.

Før lønnstrekk etter punkt e) foretas, skal bedriftslederen rådføre seg med arbeidstakerens tillitsvalgte eller to representanter valgt av arbeidstakerne, om grunnlaget for lønnstrekket og beløpets størrelse med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Lønnstrekk etter punkt e) skal i alle tilfelle begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.

Ved utbetalingen eller straks etter denne skal arbeidstakeren ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt.

Alminnelig orden

Enhver må møte punktlig fram til den fastsatte arbeidstid og må ikke i arbeidstiden forlate sitt arbeid uten tillatelse. Arbeidstakere som er forhindret fra å møte til arbeidet, skal snarest mulig melde fra til sin nærmeste overordnede om forfallet og grunnen til dette.

Arbeidstaker plikter å etterkomme pålegg fra arbeidsledelsen og utføre sitt arbeid på beste måte.

Arbeidstaker plikter å ta del i den opplæring som Dyreparken anser som nødvendig for å utføre hver enkeltes arbeidsoppgaver, og har selv ansvar for ikke å ta i bruk farlig utstyr som en ikke har fått opplæring i jf. Aml. §§2-3 og 3-2.

Enhver må rette seg etter bestemmelser og pålegg som de offentlige myndigheter har gitt for å trygge liv, helbred og eiendom, og bruke det verneutstyr som stilles til disposisjon.

Ingen må vise seg beruset under arbeidet eller innen arbeidsområdet eller nyte rusmidler umiddelbart før eller i arbeidstiden.

Enhver må følge de til en hver tid gjeldene uniformsregler. Disse finner du her.

Alt inventar, materialer, maskiner, verktøy etc. må behandles forsiktig.

Enhver må oppføre seg sømmelig og høflig mot dem som han/hun får med å gjøre under arbeidet.

Ingen må uten tillatelse gi uvedkommende adgang til bedriften. Det er ei heller tillatt å låne bort sitt ID-kort/nøkkelkort eller nøkler.

Enhver er forpliktet til å bevare taushet om produksjonshemmeligheter, anbud, kalkyler og lignende bedriftsanliggender som han/hun får kjennskap til under sitt arbeid i bedriften.

Ideer, produkter eller lignende som utvikles i tilknytning til selskapet anses som selskapets eiendom. Alle rettigheter tilkommer selskapet.

Oppsigelse

Arbeidstaker sies opp av bedriftens leder eller den han/hun gir fullmakt.

Arbeidsavtaler som er inngått for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid opphører uten oppsigelsesfrist ved tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeid er utført, dersom ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, jf. Aml. §14-9.

Ved fratreden gir bedriften vanlig sluttattest.

Arbeidstaker som blir avskjediget, jf. Aml. § 15-14, har også rett til attest jf. Aml. §15-15, men arbeidsgiver kan uten angivelse av grunnen påføre at arbeidstakeren er avskjediget.

Avskjed

Bedriftslederen kan uten oppsigelsesfrist gi en arbeidstaker avskjed dersom han/hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen jf. Aml.  §15-14, så som hvis han/hun:

  1. Uten rimelig grunn nekter eller med forsett unnlater å rette seg etter ordre fra overordnede om det som gjelder arbeidet eller ordenen på arbeidsstedet.
  2. Gjentatte ganger og tross mottatt skriftlig advarsel unnlater å møte fram til arbeidet i rett tid.
  3. Dersom arbeidstaker møter beruset eller påvirket av rusmidler frem til arbeidet eller nyter rusmidler på arbeidsstedet, og arbeidstakeren deretter avlegger positiv blod -/urinprøve hos lege.
  4. Gjentatte ganger forstyrrer ordenen på arbeidsstedet.
  5. Forgår seg grovt eller gjentatte ganger på en måte som kan føre med seg fare for folks liv og lemmer eller helbred eller for større ødelegging av eller skade på gods.

Før avskjed finner sted skal bedriftslederen konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker dette jf. Aml. §15-1.

Melding om avskjed skal gis skriftlig og inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens §15-4, og om de frister som gjelder for å kreve forhandling og reise søksmål.

Grunnen til avskjeden gis skriftlig når arbeidstakeren forlanger det.